top of page

Huisregels en Algemene Voorwaarden

Huisregels:

 • Alleen personen die 16 jaar of ouder zijn worden behandeld.
 • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan om tijdens de behandeling te eten.
 • In verband met de gezondheid van uw kinderen is het af te raden om uw kinderen mee te nemen.
 • In verband met de beperkte (zit)ruimte dient u niet meer dan 1 persoon mee te nemen die geen afspraak heeft voor een behandeling.
 • Als nieuwe klant kunnen we mogelijk om een aanbetaling vragen. Voor gellak geldt een aanbetaling van €10,- p.p. en voor acryl geldt een aanbetaling van €20,- p.p. De aanbetaling wordt verrekend met het uiteindelijk totaal te betalen bedrag, u betaald dus niet meer dan normaal.
 • De afspraak is pas bevestigd nadat de aanbetaling is gedaan, dit kan contant in de nagelstudio worden voldaan of door middel van een screenshot van de bevestiging. U kunt uw saldo afschermen. Dit geldt zowel voor nieuwe klanten als bestaande klanten die een afspraak niet zijn nagekomen.
 • Mocht u als nieuwe klant onverhoopt verhinderd zijn voor uw afspraak laat dit dan uiterlijk 24 uur van te voren weten. Wanneer een afspraak niet, of niet tijdig wordt geannuleerd wordt vervalt de aanbetaling.
 • Mocht u onverhoopt later zijn voor een afspraak bel dan altijd even om na te vragen of de afspraak door kan gaan i.v.m. andere afspraken na u.
 • Deze aanbetaling kan helaas niet worden verzet mocht u de afspraak niet uiterlijk 24 uur van te voren verzetten.
 • Voor bestaande klanten die de afspraak niet nakomen wordt er bij de tweede keer verzuim om een aanbetaling gevraagd. Bij de derde keer rekenen wij een boete van €20,- die betaald dient te worden voordat een nieuwe afspraak ingepland kan worden,
 • De spaarkaart is niet in te wisselen voor contanten.
 • Wij behouden het recht om ten alle tijden een spaarkaart ongeldig te verklaren bij verdenking van misbruik.
 • Wij behouden tevens het recht om de spaarkaart actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Algemene voorwaarden:

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de

cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betaling

De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin transactie te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de agenda. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie

aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of

vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie

De nagelstudio geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

– De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

– De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

– De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art

Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat

op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke

waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds

bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de

overeenkomst.

bottom of page